Bepalings en Voorwaardes

ARTIKEL 1 – OMVANG

Hierdie algemene bedryfsvoorwaardes geld vir die verkope van alle produkte (hierna: “produkte”) wat aangebied word op hierdie webtuiste (hierna: “tuiste”). Die uitgewer is JC Schoeman; +27 84 253 2208. Wanneer ʼn klant ʼn bestelling plaas, veronderstel dit die volledige aanvaarding van die kliënt, die volledige voorwaardes van die webwerf, tot die uitsluiting van alle ander voorwaardes.

ARTIKEL 2 – PRODUKTE

Die produkte wat op hierdie tuiste aangebied word, het kliniese toetse ondergaan om die doeltreffendheid en veiligheid daarvan te vas te stel. Die klant vergewis hom/haar van al die eienskappe van elke produk. Foto’s wat op die tuiste geplaas word, is nie die verkoper se aanspreeklikheid nie.

ARTIKEL 3 – PRYSE GEHEF

Die promosie-aanbiedings geld slegs deur die dubbele voorwaardes dat dit aanlyn en beskikbaar is. Bykomende pryse op hierdie tuiste word in rand verskaf, insluitend belasting, maar met uitsluiting van verskeepkoste of voorsiening (sien artikel 7); dit mag ook gedurende die jaar verander met dien verstande dat die bestelprys gedurende die bestelling betaal word.

ARTIKEL 4 – DIE BESTELLING

Die bestelling word deurgevoer deur die “bevestig mandjie”-knoppie te klik. Deur die bestelling te bevestig en die “uitmeldpunt”-knoppie te klik, verklaar die klant dat hy/sy die verkoopvoorwaardes in geheel aanvaar. Die klant se bestelling benodig ʼn kwitansie waarin die bestelling se besonderhede na sy/haar gespesifiseerde e-posadres aangestuur word. Hierdie erkenning sal die presiese bedrag hef en spesifiseer hoe die bestelling afgelewer word. Die verkoper behou die reg voor om enige bestelling te kanselleer van ʼn Klant wie se betaling agterstallig is, of indien daar ʼn geskil met die vorige bestelling se betaling was, of weens enige ander wettige of geldige rede wat met die ongewone aard van die besending  verband hou.

ARTIKEL 5 – PRODUKTE SE BESKIKBAARHEID

Die aanbod van die produkte op die tuiste geld slegs terwyl die beskikbare voorraad hou. Indien die produk onbekombaar is nadat die bestelling reeds geplaas is, moet die verkoper die klant binne agt dae inlig en genoeg wagtyd toelaat om die produk te ontvang. In hierdie geval wil die klant moontlik versoek dat die bestelling gekanselleer word (betaling per bankoordrag namens die kliënt word binne 15 dae gebruik vir die betaling van die bestelling), of om die bestelling om te ruil, moet die verkoper gekontak word by die e-posadres: navrae@ekvoelgoed.co.za

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1. Metodes van betaling

Die klant moet die bestelling betaal deur een van die metodes wat op die tuiste voorsien word. Die aankope word uitsluitlik in rand gedoen. Aanlynbetaling deur ʼn kredietkaart is volkome veilig.

Behoud van eiendom: Die produk bly die eiendom van die verkoper totdat die verbruiker die volledige prys betaal het. Hier is jou persoonlike besonderhede en inligting nodig om die bestelling af te handel en ons handelsbetrekkinge te bestuur. Die inligting kan deurgestuur word na maatskappye wat tot hierdie verhoudings bydra, soos diegene wat verantwoordelik is vir die uitvoering van dienste en bestellings vir bestuur, sowel as uitvoering, verwerking en betaling.

 

Hierdie inligting en data word ook, kragtens wetlike en regulasie-vereistes, om veiligheidsredes gestoor. Sodoende verbeter die dienste wat ons jou bied en die inligting wat ons aan jou stuur, word verpersoonlik. Onder die Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting van 6 Januarie 1978 het jy die reg tot toegang van persoonlike data oor jouself asook om dit reg te stel of teen te staan.

Rig eenvoudig jou skrywe aan Kliëntediens, verskaf jou naam, e-posadres en, indien moontlik, jou kliënteverwysing. Kragtens die toepaslike regulasies moet jou aansoek geteken wees en daarmee saam ʼn afskrif van ʼn identiteitskaart met jou handtekening op bevat asook die adres waarheen ons die antwoord moet stuur. ʼn Antwoord sal dan binne twee maande ná ontvangs van die versoek gestuur word. Ons webblad is ook só ontwerp dat dit spesiale aandag aan klante se behoeftes gee. Daarom gebruik ons ‘cookies’ wat ontwerp is om jou teenwoordigheid op ons tuiste aan te dui.

Koekies word dus slegs ingespan om die persoonlike diens vir jou te verbeter. Jou data sal nie aan derde partye verkoop word nie.

6.2. Kredietkaart betaling Sekuriteit

Die transaksies geskied deur die webtuiste van EkVoelgoed.co.za; geen inligting oor die kaarte word gestoor nie.

ARTIKEL 7 – AFLEWERING

7.1. Voorwaardes vir aflewering

Die produkte word afgelewer by die afleweringsgsadres wat gedurende die bestellingsproses gemeld word. Dit berus by die klant om al die korrekte bestelbesonderhede vir deeglike aflewering te verskaf. Indien die klant nie daar is wanneer die afleweraar die pakkie bring nie, moet hy/sy self nuwe aflewering reël of die verpakker by ʼn afgespreekte oplaaipunt kry. Aflewering neem gemiddeld twee werkdae nadat die bestelling aanlyn betaal is, en ten meeste binne die volgende ses werkdae. Die afleweringskoste of beskikbaarstelling berus by die klant. Die datum van aflewering kan tot ʼn tydperk van sewe dae verleng word wanneer, óf die klant óf die verkoper dit versoek. Dit sal ook as sperdatum geld vir die aflewering van die produk, behalwe waar die verkoper weens onvoorsiene omstandighede nie meer die kontrakverpligtings kan nakom nie (force majeure). Ná hierdie tydperk kan die klant die verkoper deur e-pos kontak en besluit om die bestelling te kanselleer, waarvolgens die volle betaalbare bedrag binne 30 dae vereffen moet word.

7.2. Bepalings vir omruiling of terugbetaling

Wanneer die verkoper nie voldoen aan vereistes vir die produk wat ontvang of bestel is nie, of in geval van skade weens vervoertoestande wat die klant merk die dag wanneer hy/sy die pakkie ontvang, sal die verkoper die produk omruil of dit terugbetaal. Die klant moet die verkoper deur e-pos ingelig hou indien hy/sy die produk wil omruil of terugbetaling ontvang. Dit word gedoen deur die eisvorm te voltooi wat op die tuiste voorsien word.

Die afgelewerde produk moet na die verkoper teruggestuur word in die oorspronklike verpakking en perfekte toestand en by die adres wat in die e-pos verskaf is. Indien dit gebeur, sal die produk binne 10 dae ná ontvangs omgeruil of terugbetaal word. Die produk sal met ʼn presiese een uit die voorraad vervang word; indien dit nie meer beskikbaar is nie, dan met ʼn soortgelyke een. Indien die klant dit versoek, sal die teruggestuurde produk so gou moontlik deur die verkoper terugbetaal word asook die verskeping – sodra vasgestel is dat die verkoper wel aanspreeklik is.

ARTIKEL 8 – REG TOT TERUGTREKKING

Die verbruikers het ʼn tydperk van sewe dae kans om hulle reg op terugtrekking sonder rede of boete uit te oefen, behalwe, waar van toepassing, die koste van die terugstuur verhaal moet word. Indien die verbruiker terselfdertyd kan beweeg en waar hy/sy op onmiddellike diens en noodsaaklike lewenstandaarde aandring, kan hierdie termyn laat vaar word. In so ʼn geval sal verbruikers voortgaan om hulle reg tot terugtrekking sonder rede of boete uit te oefen.

Die tydperk wat in die vorige paragraaf gemeld is, neem ʼn aanvang vandat die goedere ontvang is of die aangebode dienste aanvaar is. Indien die nodige inligting nie verskaf is nie, verleng die tydperk om die reg tot terugtrekking tot drie maande. Wanneer die nodige inligting egter wel binne drie maande, ná onvangs van die goedere of aanvaarding van die aanbod, sal die proses die tydperk van sewe dae volg, soos in die vorige paragraaf aangedui is. Wanneer die sewedae-tydperk op ʼn Saterdag, Sondag of openbare vakansiedag verval, word dit tot die volgende werksdag verleng.

ARTIKEL 9 – WAARBORG EN AANSPREEKLIKHEID

Die klant het ʼn wetlike waarborg teen verskuilde swakplekke in die produk. Die verkoper kan nie vir kontrakbreuk aanspreeklik gehou word wanneer die produk (tydelik of permanent) skaars of onverkrygbaar is nie, of wanneer onvoorsiene omstandighede opduik (force majeure), wanneer dit foutief is, of in geval van ʼn algehele of gedeeltelike staking van die posdiens, vervoer of kommunikasie. Die verkoper is nie aanspreeklik vir enige skade wat hieruit voorspruit nie, soos sakeverlies, winsverlies, verlore kanse asook skade of onkoste.

ARTIKEL 10 – VRYE TOEGANG TOT REKENAARINLIGTING

Die data wat die klant intik om die bestelling te plaas, word deur die rekenaar verwerk en is nodig om die kontrak vas te stel. Die klant het die reg tot teenstaan van, toegang tot en wysiging van die data wat die verkoper besit asook die diensverskaffers wat gebruik sou word. Om hierdie reg uit te oefen, moet die klant versoeke rig aan info@ekvoelgoed.co.za

ARTIKEL 11 – WYSIGING VAN DIE VERKOPE SE ALGEMENE BEPALINGS EN VOORWAARDES

In die lig van die moontlike ontwikkeling aan die tuiste, hou die verkoper die reg voor om hierdie bepalings en voorwaardes te enige tyd te wysig of verander. Die nuwe bepalings en voorwaardes vir die verkope sal soos nodig aan die klant deur aanlyn-aanpassings gekommunikeer word en sal slegs geld vir bestellings wat ná die verandering geskied.

Algemene Inligting

Ons bestuur die webwerf www.ekvoelgoed.co.za. Ons is Carpe Diem Media (Edms) Bpk wat sake doen as Carpe Diem Media (“ons” of “CDM”), ’n maatskappy in Suid-Afrika geregistreer onder die maatskappynommer 2002/002907/07 en met ons geregistreerde kantoor en handelsadres as 123 Hendrik van Eck Boulevard; SE6; Vanderbijlpark; 1911

Posadres: Posbus 5801; Vanderbijlpark; 1900

Telefoonnommer: 016 018 0105 / 016 982 3617

E-pos: navrae@ekvoelgoed.co.za

Jou Status

Deur ’n bestelling op ons webwerf te plaas, waarborg/stem jy in dat jy: wettiglik daartoe in staat is om bindende kontrakte aan te gaan; en ten minste 18 jaar oud is.

Gebruik

Persone wat die EkVoelGoed webwerf (www.ekvoelgoed.co.za) gebruik onderwerp hulself aan en aanvaar die terme en voorwaardes van EkVoelGoed.

Gebruikers wat die inhoud van hierdie webwerf vir kommersiële doeleindes wil gebruik, mag dit slegs doen met skriftelike toestemming wat vooraf verkry is.

Skriftelike Kommunikasie

Toepaslike wetgewing vereis dat sekere inligting en kommunikasie skriftelik aan jou gestuur moet word. Wanneer jy ons webwerf gebruik, aanvaar jy dat kommunikasie met ons meestal elektronies sal geskied. Ons sal jou per e-pos kontak of deur middel van kennisgewings op ons webwerf inligting aan jou deurgee. Vir kontraktuele doeleindes stem jy in tot die elektroniese kommunikasie en erken jy dat alle kontrakte, kennisgewings, inligting en ander vorme van kommunikasie wat ons elektronies aan jou verskaf, aan enige wetlike vereistes dat sulke kommunikasie op skrif moet wees, voldoen. Hierdie voorwaarde beïnvloed nie jou statutêre regte nie.

Intellektuele Eiendomsregte

Alle inhoud, handelsmerke en data op hierdie webwerf, wat sagteware, databasisse, teks, grafika, ikone, hiperskakels, private inligting, en ontwerp insluit, maar nie daartoe beperk is nie, is die eiendom van of gelisensieer aan EkVoelGoed, en word as sodanig teen oortreding en skending beskerm deur plaaslike en internasionale wetgewing en ooreenkomste. Onderhewig aan die regte toegeken aan die gebruiker binne die bogenoemde wetgewing, word alle ander regte tot alle intellektuele eiendom op hierdie webwerf uitdruklik gereserveer.

Ons is die eienaar of lisensiehouer van alle intellektuele eiendomsregte op ons webwerf, ongeag of dit geregistreer is of nie, asook die materiaal wat daarop gepubliseer is. Hierdie werke word deur kopiereg beskerm en alle sulke regte word voorbehou.

Indien jy kommentaar oor die Produkte en Dienste gelewer op enige webwerf, blog of sosiale media platform plaas (Kommentaar), moet jy seker maak dat sulke Kommentaar jou opinies is. Deur op die dienste in te teken gee jy ons onherroeplik toestemming om op ons webwerf uit jou Kommentaar aan te haal, asook in enige reklame-veldtogte of op sosiale media platforms wat ons mag skep, of tot sal bydra.

EkVoelGoed behou die reg voor om alle inhoud wat deur jou verskaf of gepubliseer word te monitor vir die doel om te bepaal of jy aan die terme en voorwaardes voldoen, sowel as ander operasionele reëls soos vasgestel deur CDM. Ons het die reg tot besluitneming rakende die inhoud, en sal dit verwyder indien nodig.

EkVoelGoed kan nie al die inhoud wat op die webwerf beskikbaar is, deurwerk of redigeer nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir onwettige, lasterlike of onwelvoeglike inhoud nie.

EkVoelGoed behou die reg voor om dienste te weier, rekeninge te beëindig, of bestellings te kanselleer op enige stadium volgens eie diskresie, insluitende, en sonder voorbehoud, gebaseer op die gedrag deur ʼn intekenaar wat die term een toepaslike wetgewing oortree.

EkVoelGoed het die reg om die Diens (of enige deel daarvan) te verander of te staak, tydelik of permanent, met of sonder kennisgewing. Jy stem in dat CDM nie aanspreeklik gehou kan word teen jou of enige derde party vir enige veranderings, staking of opskorting van die Diens.

Belasting

Alle gekwoteerde pryse sluit BTW in (tans 14%). ʼn Verandering in die BTW-koers sal ʼn outomatiese prysverandering tot gevolg hê.

Die plasing van ‘n item in ‘n inkopiemandjie sonder om die koopsiklus te voltooi, sal nie enige bestelling van produkte of verkoopooreenkoms uitmaak of aanleiding daartoe gee nie. EkVoelGoed mag enige sodanige produk uit die mandjie verwyder indien voorraad nie beskikbaar is nie, en gebruikers kan nie EkVoelGoed verantwoordelik hou indien sodanige items nie beskikbaar is wanneer die koopsiklus wel later voltooi word nie.

EkVoelGoed behou die reg voor om, vir die doeleindes van die voorkoming van vermeende bedrog en met kennisgewing aan jou, te weier om betaling vir ‘n bestelling te aanvaar en/of te verwerk, en/of om enigeverkoopstransaksie in geheel of gedeeltelik te kanselleer. EkVoelGoed is slegs aanspreeklik vir die terugbetaling van gelde wat reeds deur die gebruiker betaal is en aanvaar geen ander aanspreeklikheid wat mag spruit uit sodanige weiering om enige bestelling/verkope te verwerk nie.

EkVoelGoed behou die reg voor om sonder enige kennisgewing die pryse en tariewe wat op hierdie webwerf gekwoteer word, te verander en te wysig.

EkVoelGoed streef daarna om elke produk op die webwerf akkuraat te beskryf en/of uit te beeld. EkVoelGoed sal alles doen wat redelik binne sy vermoë is om pryse en afleweringskoste akkuraat aan te dui. Indien produkte egter foutiewelik teen die verkeerde pryse en/of aflewerkoste aangebied word, sal EkVoelGoed nie verplig wees om die produkte teen sodanige foutiewe pryse en/of aflewerkoste te verkoop nie, maar sal enige gelde wat deur jou betaal is aan jou terugbetaal indien jy verkies om nie voort te gaan met die kooptransaksie teen die korrekte prys en/of aflewerkoste nie.

Geen Versteekte Kostes Of Verpligte Aankope Nie

Daar is geen fooie betrokke by die registrering, of om ʼn rekening by EkVoelGoed te hê nie. Daar is geen Aaankoopverpligtinge nie – jy bestel wat jy wil, wanneer jy wil.

Terugbetalingsbeleid

Indien enige produk wat jy ontvang defektief, beskadig of onvanpas is vir die doel waarvoor dit bedoel is, is jy daarop geregtig om die produk terug te besorg (op EkVoelGoed se onkoste) vir ‘n volle terugbetaling of vir vervanging, op voorwaarde dat die foutiewe produk binne een maand vanaf aflewering daarvan aan EkVoelGoed terugbesorg word. Let asseblief in dié verband daarop dat:

  • ‘n “defek” nie iets is wat uit normale slytasie voorspruit nie;
  • “beskadig” beteken dat die produk beskadig moet wees wanneer jy dit ontvang en dat dit nie deur jou of enigiemand anders wat dit ontvang het beskadig is nie;
  • ‘n boek nie “onvanpas” is gegrond op die aard van die inhoud nie of omdat jy die boek geniet het of nie geniet het nie; en
  • EkVoelGoed se verskaffer sal die terugbesorgde produk ondersoek om vas te stel of die beweerde probleem inderdaad geregverdig is of nie. Indien die probleem nie geregverdig is nie, sal jy aanspreeklik wees vir die onkoste van terugbesorging aan EkVoelGoed, vir inspeksie en heraflewering aan jou. Ons moedig jou dus aan om enige probleme wat jy ontdek stiptelik nadat jy dit ontdek het aan ons te rapporteer.

Kontak ons by navrae@ekvoelgoed.co.za binne 24 uur indien die item nie is wat jy bestel het nie.

Betalingsmetodes

EkVoelGoed bied die volgende betaalmetodes aan: Kredietkaart of Elektroniese Fondsoorplasing deur Payfast.

Alle kredietkaarttransaksies word met Secure Socket Layers-enkodering beveilig. Die maatskappy se registrasiedokumente en die webwerf se geregistreerde domeinnaam word gekontroleer en geverifieer.

Indien jy met ʼn kredietkaart betaal, sal ons die bedrag van die bestelling op daardie tydstip of die bestelling wat geplaas is magtig (reserveer) en sal die kaart debiteer sodra ons die bestelling begin verwerk. Enige daaropvolgende kansellasies sal terugbetaal word op die kaart.

Ons stoor nie kredietkaartbesonderhede nie.

Aflewering

Vir aflewerings gebruik ons die Suid-Afrikaanse Posdiens, FEDEX (deur-tot-deur) en spoedpos koeriers (spoed toonbank-na-toonbank aflewerings). Ons behou die reg voor om enige ander diensteverskaffer te gebruik indien nodig.

Maak seker jy verskaf ʼn geldige afleweringsadres en kontaknommer, en kies die korrekte afleweringsmetode en -adres gedurende die betalingsproses aanlyn.

Kontak ons as jou pakkie nie binne die geraamde afleweringstyd ontvang word nie. Ons help graag om die pakkie na te speur.

Sou ʼn pakkie onafgelwer terugkom, sal ons jou in kennis stel en jou versoek om alternatiewe reëlings te tref vir die heraflewering aan jou. Jy stem in en gee ons volmag om ontslae te raak van die pakkie, dit te skenk, of te herverkoop indien dit nie binne ses maande opgeëis word nie.

Aflewerings in die areas buite die diensteverskaffer se gebied sal teen ʼn hoër koers gehef word, en is addisioneel tot die prys van die produk wat aangekoop is.

Gebeurtenisse Buite Ons Beheer

Ons sal nie aanspreeklik of verantwoordelik wees vir enige mislukking of vertraging in optrede van enige van ons verpligtinge in terme van die Kontrak, wanneer dit deur gebeure buite ons redelike beheer veroorsaak word nie (Force Majeure).

’n Force Majeure sluit in enige daad, gebeurtenis, nie-gebeurtenis, weglating of ongeluk buite ons beheer, en sluit spesifiek (sonder beperking) die volgende in:

Stakings, uitsluitings of enige ander industriële aksie;

Burgerlike opstand, oproerings, invalle, terroriste-aanvalle of bedreigings hiervan, oorloë (verklaar of nie) of bedreigings of voorbereidings vir oorloë;

Brande, ontploffings, storms, vloede, aardbewings, insinkings, epidemies of ander natuurrampe;

Gevalle waar die spoorweë, skepe, vliegtuie, motors of enige ander vorms van publieke of private vervoermiddels nie bruikbaar is nie;

Geval waar publieke of private telekommunikasienetwerke nie bruikbaar is nie; en

Die dade, bevele, wetgewing, regulasies of beperkings van enige goewerment.

Ons optrede onder hierdie Kontrak sal opgeskort wees vir die periode van die Force Majeure, en ons sal hiertydens ’n langer periode vir optrede hê. Ons sal ’n redelike poging aanwend om die Force Majeure stop te sit, of ’n oplossing probeer vind sodat ons verpligtinge onder die Kontrak nagekom kan word ten spyte van die Force Majeure.

Kwytskelding

Indien ons nie daarin slaag om, enige tyd gedurende die Kontrak, daarop aan te dring dat jy jou vereistes onder die Kontrak of enige van hierdie Bepalings en Voorwaardes nakom nie, of as ons nie op enige van die regte of regsmiddele waarop ons onder hierdie Kontrak geregtig is aandring nie, sal dit nie as kwytskelding van sulke regte of regsmiddele beskou word nie en sal dit jou nie van jou nakoming ten opsigte van sulke verpligtinge vryspreek nie.

’n Kwytskelding deur ons van enige wanbetaling, geld nie as die kwytskelding van die opeenvolgende wanbetaling nie.

Geen kwytskelding deur ons van enige van hierdie Bepalings en Voorwaardes sal effektief wees tensy dit duidelik as ’n kwytskelding uiteengesit en skriftelik aan jou gekommunikeer is nie.

Ons Reg om Hierdie Bepalings en Voorwaardes te Wysig

Ons het die reg om hierdie Bepalings en Voorwaardes van tyd tot tyd te hersien en aan te pas om die volgende te weerspieël: veranderinge in marktoestande wat ons besigheid affekteer, veranderinge in tegnologie, veranderinge in betaalmetodes, veranderinge in relevante wette en regulatoriese vereistes en veranderinge in die vermoëns van ons stelsels.

Jy sal onderworpe wees aan die beleide, Bepalings en Voorwaardes wat geldig is wanneer jy jou produk by ons bestel, tensy ’n verandering in hierdie beleide, Bepalings en Voorwaardes volgens wet vereis word of deur regeringsgesag gemaak word (in so ’n geval sal dit op bestellings wat jy voorheen geplaas het van toepassing wees), of indien ons jou van die verandering in die beleide, Bepalings en Voorwaardes in kennis stel voordat ons die Bevestiging van Versending aan jou stuur (in so ’n geval het ons die reg om te aanvaar dat jy die verandering in Bepalings en Voorwaardes aanvaar het, tensy jy ons binne sewe werksdae vandat jy die produkte ontvang het van die teenoorgestelde in kennis stel).

Wetgewing En Jurisdiksie

Kontrakte met die doel om produkte via ons webtuiste te koop en enige geskil of eis wat hieruit of in verband met hierdie kontrakte, of uit hulle onderwerp of vorming geskied (insluitende nie-kontraktuele geskille of eise) sal deur die Suid-Afrikaanse reg regeer word.

Gebruiker-Gegenereerde Inhoud

Die resensies, kommentaar en ander gebruiker-gegenereerde inhoud word vir jou gebruik voorsien. Maar enige sienings en opinies wat deur gebruikers van ons webtuiste gegee word, is nie noodwendig die sienings en opinies van EkVoelGoed nie.

Gebruiker-gegenereerde inhoudsvelde moet nie aan die volgende voldoen nie:

in oortreding van enige relevante plaaslike, nasionale of internasionale wet wees nie, of die oortreding van so ’n wet aanmoedig of aanvuur nie;

rassisties, seksisties of homofobies;

pornografies, onsedelik, godslasterlik of vulgêr;

lasterlik teenoor enige persoon, entiteit of organisasie;

lasterend, bedreigend, aanstootlik of andersins skadelik nie;

inbreuk maak op die regte (insluitend die intellektuele eiendomsreg) van enige persoon; of

Indien jy hierdie bepalings en voorwaardes oortree behou ons die reg voor om jou rekening op te skort of te skrap

EkVoelGoed behou die reg voor om enige gebruiker-gegenereerde inhoud vanaf die webwerf oor te dra of te redigeer sonder vooraf kennisgewing aan die skrywer van hierdie inhoud.

EkVoelGoed aanvaar nie verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige gebruiker-gegenereerde inhoud nie en daarom, deur die inhoud te publiseer, aanvaar die skrywer dat die inhoud in die publieke domein is.

Kopiereg en Intellektuele Eiendomsreg

Die verskaffer voorsien sekere inligting op die webwerf. Inhoud wat op die oomblik op die webwerf vertoon word of in die toekoms vertoon sal word, word verskaf deur die Verskaffer, sy suster- en /of dogtermaatskappy, of enige ander derde party verskaffers van sulke inhoud, en sluit in maar is nie beperk nie tot literêre werke, musikale werke, kunswerke, klankopnames, filmkuns, klank- en televisie-uitsendings, programdraende seine, uitgawes en rekenaarprogramme (“die Inhoud”). Al hierdie werke waaroor eienaarskap beskik word, en die samevoeging van die werke waaroor eienaarskap beskik word, is onder die kopiereg van die Verskaffer, sy suster- en /of dogtermaatskappy, of enige ander derde party verskaffers van sulke inhoud (“die Eienaars”), en word beskerm deur Suid-Afrikaanse en internasionale kopieregwette. Die Verskaffer behou die reg om ter enige tyd, sonder kennisgewing, veranderings aan te bring aan die Webwerf, die Inhoud of produkte en/of dienste wat gelewer word deur die Webwerf. Alle regte rakende die Inhoud word deur die Eienaars gereserveer. Behalwe soos gespesifiseer in hierdie Bepaling en Voorwaardes, word die Gebruiker geen lisensie of enige ander reg gegee rakende die Inhoud nie, insluitende, sonder enige uitsondering, die Kopiereg, Handelsmerk, Patent of ander Intellektuele Eiendomsreg.

Beperkte Lisensie aan Algemene Gebruikers

Die Verskaffer gee die Gebruiker ’n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, beperkte en herroepbare reg, onderworpe aan die verdere Bepalings en Voorwaardes, om toegang te verkry tot die huidige en toekomstige inhoud, dit ten toon te stel, te gebruik, af te laai en ander afskrifte te maak vir persoonlike en nie-kommersiële gebruik, slegs vir die doel van inligting.

Hierdie webwerf en die Inhoud mag nie weer geproduseer, gekopieer, herverkoop, besoek word of andersins in die bedryf gestel word vir enige kommersiële doel, sonder die skriftelike toestemming van die Verskaffer nie. Die lisensie laat nie die Gebruiker toe om enige lyste van produkte of dienste bymekaar te maak nie, ook nie beskrywings of enige ander inligting wat hier ten toon gestel word nie, en laat geen afgeleide gebruik van hierdie Webwerf of die Inhoud daarvan vir die voordeel van ander handelaars toe nie. Die Gebruiker mag geen samestellings maak of enige versinningstegnologie gebruik deur die Webwerf van die Verskaffer of die Inhoud, of enige gedeelte daarvan in te sluit, sonder die skriftelike toestemming van die Verskaffer nie. Die Verskaffer en die Eienaars voorsien geen produkte of dienste aan minderjariges nie. As jy jonger is as 18 mag jy nie op enige aanbieding van die Webwerf reageer of dit aanvaar nie.

Die Verskaffer en die Eienaars, sy suster- en /of dogtermaatskappy, behou die reg om na goeddunke enige diens te weier, rekenings op te sê, inhoud te verwyder of aan te pas, of bestellings te kanselleer.

Privaatheidsbeleid

EkVoelGoed beskerm die privaatheid van die gebruiker:

Geen persoonlike inligting sal aan derde partye gegee word sonder die gebruiker se toestemming nie.

EkVoelGoed versamel en sal in besit wees van die volgende private en persoonlike inligting:

Inligting wat vrywillig deur die gebruiker verskaf word – hierdie inligting word gebruik om ʼn beter diens aan gebruikers te verskaf;

Deur die webwerf te gebruik, stem die gebruiker tot die volgende in:

EkVoelGoed mag jou persoonlike inligting gebruik om van tyd tot tyd met die gebruiker te kommunikeer. Gebruikers mag aandui as hulle nie sodanige korrespondensie wil ontvang nie; en

EkVoelGoed mag die gebruiker se inligting gebruik vir nie-persoonlike statistiese doeleindes.

EkVoelGoed behou die reg op kopiereg van persoonlike inligting van gebruikers in databasisse.

Hierdie is die privaatheidsbeleid van EkVoelGoed. Kontak ons gerus met enige navrae rakende hierdie beleid.

Stuur ʼn epos na navrae@ekvoelgoed.co.za.

error: Content is protected !!

Sluit aan

Sluit aan om die pryse van produkte te sien en voordele te geniet.